Okuma Listesi
 1. Adler, A. (1999) Cinsiyetler Arasında İş Birliği, İstanbul: Payel Yayınları
 2. Alkan, A. (2009) Cins Cins Mekân, İstanbul: Varlık Yayınları.
 3. Allan, K. (2006) Contemporary Social and Sociological Theory: Visualizing Social Worlds
 4. Baird, V. (2004) Cinsel Çeşitlilik: Yönelimler, Politikalar, Haklar ve İhlaller, İstanbul: Metis Yayınları
 5. Beauvoir, S. (1993) İkinci Cins (Cilt:I,II ve III), İstanbul, Payel Yayınları.
 6. Berghan, S. (2007) Lubunya: Transeksüel Kimlik ve Beden, İstanbul: İstiklal Kitabevi.
 7. Butler, J. (2007) Taklit ve ‘Toplumsal Cinsiyet’e Karşı Durma; İstanbul: Agora Kitaplığı
 8. Butler, J. (2008) Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, İstanbul: Metis Yayınları
 9. Butler, J., Benhabib S., Fraser, N. ve Cornell, D (2008) Çatışan Feminizmler, İstanbul, Metis Yayınları
 10. Berktay, F., Tarihin Cinsiyeti, , Metis Yayınları, İstanbul, 2003.
 11. Bora,A., Günel A., (Der.) 90’larda Türkiye’de Feminizm, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002. 
 12. Çakır, S (2010) Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul: Metis Yayınları.
 13. Çakır, S., Akgökçe,N., (1990) Kadın Araştırmalarında Yöntem, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 14. Collins, R. (1991) Sociology of Marriage and Family: Gender, Love and Property, Chicago:Nelson Hall
 15. Connel, R.W. (1998) Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, İstanbul:Ayrıntı Yayınları.
 16. Corbin, A.; Courtine, J.J.; Vigarello, G. (2013) Bedenin Tarihi (I-II-III), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları
 17. Coward, R., Kadınlık Arzuları Günümüzde Kadın Cinselliği, Ayrıntı Yayınları, 1993.
 18. Demir, Z., Modern ve Postmodern Feminizm , İz Yayıncılık, 1997.
 19. Demirer, T., Özbudun, S., Sarı, C. (2007) Küreselleşme, Kadın ve Yeni Ataerki, Ankara:
 20. Ütopya Yayınları. Duby, G. (2005) Kadınların Tarihi (Cilt:I,II,II,IV,V), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları
 21. Donovan, J. (2013) Feminist Teori, İstanbul: İletişim Yayınları.
 22. Echanız, S. (2006) Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet, Ankara: Ütopya Yayınları.
 23. Elliot, A. (1999) The Blackwell Reader in Contemporary Social Theory, Blackwell Publishing
 24. Engel, Beverly (2002) Kimliksiz Kadınlar, Ankara, Phoenix Yayınları.
 25. Feminist Felsefe, Felsefelogos, Sayı: 15, Bulut Yayınevi, 2001.
 26. Foucault, M. (2003) Cinselliğin Tarihi 1,2,3, İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.
 27. Fraser, N. (2006) İhtiyaçlar Mücadelesi, İstanbul: Agora Yayınları.
 28. Giddens A.(2000) Sosyoloji, Ayraç Yayınevi.
 29. Goldberg, Herb (2010) Erkek Olmanın Tehlikeleri: Erkek Üstünlüğü Mitini Yaşatmak, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 30. Goldman, E. (2006) Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Değildir, İstanbul: Agora Yayınları.
 31. Göle, N., Modern Mahrem, Metis Yayınları, 2010.
 32. Harrison, K., Hearn J. (Editors) (2009) Deconstructing the Hegemony of Men and
 33. Masculinities: GEXcel Work in Progress Report Volume VII: Linköping University.
 34. Hartman, H. (2006) Marksizm’le Feminizm’in Mutsuz Evliliği, İstanbul: Agora Yayınları.
 35. Hiçyılmaz, E. (1991) Çengiler, Köçekler, Dönmeler, Lez’olar, İstanbul: Cep Kitapları Yayınları.
 36. Hireta, H., Laborie, Doare, H. Ve Senotier, D. (2009) Eleştirel Feminizm Sözlüğü, İstanbul: Kanat Kitap.
 37. Hooks, B. (2012) Feminizm Herkes İçindir: Tutkulu Politika, İstanbul: BGST Yayınları.
 38. Hacımirzaoğlu, A., Berktay (Der.) 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı, İş Bankası, İMKB, İstanbul 1999. 
 39. Işık, E. (1998) Beden ve Toplum Kuramı: Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine, Ankara: Bağlam Yayınları.
 40. İlyasoğlu, A., Akgökçe N., Çakır S., (Der.) Farklı Feminizmler Açısından Kadın Araştırmalarında Yöntem, Sel Yayıncılık, İstanbul, 1996 
 41. İlyasoğlu, A., N. Akgökçe (Der.) Yerli Bir Feminizme Doğru, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2001. 
 42. İrvan, S., Binark, M., Kadın ve Popüler Kültür, Ark Yayınevi, 1995.
 43. Kandiyoti, D. (1997) Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, Metis Yayınları
 44. Mackınnon, C. (2003) Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, İstanbul: Metis Yayınları.
 45. Millet, K (2003) Cinsel Politika, İstanbul: Payel Yayınları.
 46. Millet, K. (2003) Sokak Kadınları, İstanbul, Payel Yayınları. Mitchel, J. (2006) Kadınlar En Uzun Devrim, İstanbul: Agora Yayınları.
 47. Morris, Desmond (2009) Çıplak Adam: Erkek Vücudu Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: NTV Yayınları.
 48. Mutluer, N. (Derleyen) (2008) Cinsiyet Halleri, İstanbul: Varlık Yayınları.
 49. Neuman, W. L. (2007) Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Cilt I ve Cilt II., İstanbul .yayın Odası
 50. Norrıs, Pippa (1997), Women, Media and Politics, Oxford University Press, New York/Oxford. 
 51. Öztürk, R., Sinemada Kadın Olmak, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1997. 
 52. Öztürk, R., Sinemanın “Dişil” Yüzü: Türkiye’de Kadın Yönetmenler, Om Yayınevi, İstanbul, 2004. 
 53. Pateman, C., “Kardeşler Arası Toplumsal Sözleşme”, Sivil Toplum ve Devlet, der. John Keane, çev. Aksu Bora, Ayrıntı, 1993
 54. Plumwood, V., Feminizm ve Doğaya Hükmetmek, Metis Yayınları, 2004.
 55. Paglia, C. (2004) Cinsel Kimlikler, İstanbul: Epos Yayıncılık.
 56. Punch, K.F. (2005), Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi
 57. Reich, W. (2003) Cinsel Devrim, İstanbul: Payel Yayınları
 58. Rıano Pilar (1994), Women in Grassroots Communication, Furthering Social Change, Sage publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.
 59. Rulman, M., Kadın Filozoflar, Kabalcı Yayınevi, 1996.
 60. Sancar, S. (2010) İmkansız İktidar, İstanbul: Metis Yayınları.
 61. Sancar, S (2011) Birkaç Arpa Boyu: 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Eleştirinin Birikimi, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 62. Saraçgil, Ayşe (2004) Bukalemun Erkek: Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Ataerkil Yapılar ve Modern Edebiyat; İstanbul: İletişim Yayınları.
 63.  Sarup, Madan (2010) Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, İstanbul: Kırk Gece Yayınları/Kuram Ve Eleştiri Dizisi.
 64. Savran, G. (2004) Beden Emek Tarih: Diyalektik Bir Feminizm İçin, İstanbul: Kanat Kitap.
 65. Savran, G., (2008) Kadının Görünmeyen Emeği, İstanbul: Yordam Kitap.
 66. Scott, J. (2011) Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi, İstanbul: Agora Yayınları.
 67. Scott, J. (2013) Feminist Tarihin Peşinde, İstanbul, BGST Yayınları.
 68. Scott, J., Crompton, R., Lyonette, C (2010) Gender Inequalities in the 21st Centruy:New Barries and Countinuing Constraints, Edward Elgar Publishing. Segal L.(1992) Ağır Çekim: Değişen Erkeklikler, Değişen Erkekler, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 69. Selek P. (2004) Barışamadık, İstanbul: İthaki Yayınları.
 70. Selek, P. (2007) Maskeler, Süvariler, Gacılar, İstanbul, İstiklal Kitabevi.
 71. Selek, P. (2008) Sürüne Sürüne Erkek Olmak, İstanbul: İletişim Yayınevi.
 72. Sennet, R. (2002) Ten ve Taş, İstanbul: Metis Yayıncılık. 
 73. Tekeli, Ş., (Der.) 1980’ler Türkiyesi’nde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 1993.
 74. Tong, P. Rosamarie (2006) Feminist Düşünce,İstanbul: Gündoğan Yayınları.
 75. Urger, R., M., Crawford (1992), Women and Gender, A Feminist Psychology Temple University Pres, Philadelphia.
 76. Walsh, Mary Roth (1997), Women, Men and Gender, Ongoing Debates, Yale Uni., Pres, New Haven/London.
 77. Wright, E. (2002) Lacan ve Postfeminizm, İstanbul: Everest Yayınları.
 78. Burn, S. M. The Social Psychology of Gender. New York: McFraw-Hill, 1996.
 79. Burn, V. Gender and Social Psychology. London: Routledge, 1998.
 80. Cameron, Deborah,ed., The Feminist Critique of Language. New York: Routledge, 1990.
 81. Carolyn Merchant, Earthcare: Women and the Environment, Routledge, 1996.
 82. Carolyn Merchant, The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution, Harper &Row, 1983.
 83. Conboy, Katie, Nadia Medina and Sarah Stanbury, eds. Writing on the Body. New

 

Misyon

Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet lisansüstü eğitiminin amacı, kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet konusunda uzmanlaşma sağlayarak, özgün bilimsel çalışma yapabilecek, kadın ve toplumsal cinsiyet kaynaklı sorunlara teorik ve pratik anlamda çözüm üretebilecek ve/veya istihdam edildiği alanda profesyonel bir yaklaşım ve öz güvenle konuyla ilgili çözümün bir parçası olacak profesyoneller yetiştirmektir.

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı Sekreterliği,
Edebiyat Fakültesi, Zemin Kat, Z 12 No'lu Oda, 07058, Kampüs/ANTALYA
Tel: +90 242 227 44 00 (dhl: 3331)
Tel: