Yazılar

2017 yılına ait yayınlar:

Adak N. (2017). “Medyada Namus Adına İşlenen Cinayetler: Erkek Kurbanlar Üzerine Bir Çalışma”, MJH Mediterranean Journal of Humanities, vol.VII, pp.15-25.

Öztürk N. (2017). “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Getirdiği Bazı Yenilikler ve Öneriler“, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.1-32.

Öztürk N., Yarar G., Arslan Ş., Ed. (2017). “Türk Hukukunda Kadın Temel Kanunlar, Uluslararası Sözleşmeler ve Uygulama“, Adalet Yayınevi, ANKARA.

Uçar İlbuğa E. (2017).  “1960-1970’li Yıllarda Kent ve Taşra Karşıtlığında Türkiye’de Kadınların Sinema İzleme Pratikleri Üzerine Bir Araştırma”, İletişim Kuram ve Araştırma dergisi, ss.389-402.

2015 yılına ait yayınlar:

Yaşartürk G. , Uçar İlbuğa E. (2015). “Üç Maymun, Pandora’nın Kutusu, Güzel Günler Göreceğiz, Nar, Geriye Kalan, Şimdiki Zaman ve Zerre Film Örnekleriyle Türk Sinemasında Kentli Kadın Olgusu“, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, ss.159-180.

Adak N. (2015). “Çocuk Gelin Ayıbı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme”, Çocuk Gelin Ayıbına Hayır Sempozyumu, Sarvan, Fulya, Ed., Literatür Yayıncılık, İstanbul, ss.7-31.

2014 yılına ait yayınlar:

Kutlar İ., Turhanoğulları Z., Kızılay H. (2014). “Kırsal Alanda Kadınların Tarımsal Yayım Hizmetlerinden Yararlanma Olanakları: Burdur İli Örneği“, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.29, ss.46-53.

2013 yılına ait yayınlar:

Adak N., Yirmibeşoğlu Ş.G., Timurturkan M., Tunca T. (2013). “Türkiye de Bilim Mühendislik ve Teknoloji de Kadın Akademisyenler Akdeniz Üniversitesi Örneği”, Türk Yükseköğretiminde Kadın Katılımı Üzerine Araştırma, Gülsün Sağlamer, Mine G. Tan, Hülya Ç., Ed., Cenkler Matbaacılık, İstanbul, ss.1-132.

Adak N. (2013). “Madalyonun Öteki Yüzü: Erkeğe Yönelik Şiddet”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.2-27.

Kutlar İ., Kızılay H. , Turhanoğulları Z. (2013). “Kırsal Alanda Kadınların Işgücüne Ve Kararlara Katılımını Etkileyen Sosyoekonomik Faktörlerin Belirlenmesi: Burdur Ili Örneği“, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.27-32.

2012 yılına ait yayınlar:

Demez G. (2012). “Medyada Yeni Sağlık Anlayışları Ve Kadın Bedeninin Temsili“, Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi, vol.9, pp.512-532, 2012.

Adak N. (2012). “Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle“, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , cilt.2, ss.1-15.

Kutlar İ. (2012). “Kırsal Alanda Kadın Emeği ve Yoksulluk”, Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı. Borsanomi Dergisi, cilt.1, ss.32-34.

Kukulu K., Körükcü H., Adak N. (2012). “Kadının Üreme Sağlığına Eleştirel Bir Bakış: Kadın Bedeninin Medikalizasyonu”, Turkiye Klinikleri J Medical Ethics, Law & History, vol.20, pp.43-52.

Yirmibeşoğlu Ş.G. (2012). “Women And Trade Unionism In Turkey: The Impact Of The European Union”, in: Gender and Society in Turkey, The Impact of Neoliberal Policies, Political Islam and EU Accession, Dedeoğlu S, Elveren A.Y., Eds., IB Tauris Publishers, New York, pp.208-224.

Yirmibeşoğlu Ş.G. (2012). “Türkiye’De Kadın Ve Sendikacılık: Avrupa Birliği’nin Etkisi”, Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, Dedeoğlu S, Elveren A.Y., Ed., İletişim Yayınları, Ankara, ss.295-315.

Körükcü Ö., Kukulu K., Firat M.Z. (2012). “The Reliability And Validity Of The Turkish Version Of The Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-Deq) With Pregnant Women”, JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING, vol.19, pp.193-202.

Körükcü Ö., Kukulu K., Öztunali Kayir Z.G. (2012). “Kadına Yönelik Şiddetin Sonlanmasında Erkek İşbirliği”, Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, vol.4, pp.396-413.

Kukulu K., Körükcü Ö. (2012). “Violence Against Women: Virginity And Honour Killings”, in: In. Advances in Psychology Research, Kukulu K, Körükcü Ö, Eds., Nova Publish, New york, pp.47-72.

2011 yılına ait yayınlar:

Uçar E. (2011). “Migrant Women From Former Soviet Unioncountries In Antalya-Turkey: Transnational Life Experiencesandconditions.”, in: Globalisation and Oppurtunities: Vocational Education for Transnational Careers., “Gag, Maren”, “Slawinka, Katarzyna”, “Soltysiak Malgorzata” , Eds., İTE, The PublishingHouse of the Institute for Sustainable Ovid Technologies, Inc. , Radom, pp.179-194.

2010 yılına ait yayınlar:

Uçar İlbuğa E., Sepetci T. (2010). “Representations Of Foreign Women In The Turkish Media”, İleti-ş-im, ss.29-55.

Körükcü Ö., Kukulu K. (2010). “Relationship Between Fear Of Childbirth And Anxiety Among Turkish Pregnant Women”, Procedia Social and Behavioral Sciences , vol.5, pp.467-470.

Körükcü Ö., Kukulu K. (2010). “Kadınlarda Madde Bağımlılığının Menstrual Siklus Üzerine Etkisi”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, cilt.7, ss.25-35-262.

2009 yılına ait yayınlar:

Yirmibeşoğlu Ş.G. (2009). “Woman Condition In Arendtian Public Sphere”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, pp.235-260.

Yirmibeşoğlu Ş.G. (2009). “Women And State Relations In Post-Revoulationary Iran And Representation Of Iranian Women In Turkish Media After The Elections Of 2009”, Akdeniz İletişim, cilt.11, ss.219-272.

2008 yılına ait yayınlar:

Adak N. (2008).”Türkiye’de Akademide ve Akademik Yönetimde Kadınlar”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, vol.8, pp.5-22.

Kukulu K. (2008). “Kadın Sağlığına İlişkin Bazı Temel Kavramlar”, Kadın Sağlığı, Şirin A., Kavlak O., Ed., Bedray Basın Yayıncılık , İstanbul, ss.136-147.

Körükcü Ö., Kukulu K. (2008). Kadınların Yaşadığı Gizli Kabus: Tokofobia”, Journal of Gynecology and Obstetrics , vol.22, pp.127-135.

Yirmibeşoğlu Ş.G. (2008). “Constraints On Women Politicians In Northern Cyprus”, Equal Opportunities International, vol.27, pp.692-708.

Yirmibeşoğlu Ş.G. (2008). “Turkish Women In Trade Union Leadership”, Ekonomik Yaklaşım, vol.69, pp.67-88.

2007 yılına ait yayınlar:

Kutlar İ. (2007). “Türkiye’De Kadınlara Yönelik Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi”, Tarım ve Mühendislik Dergisi, ss.72-75.

Yirmibeşoğlu Ş.G. (2007). “Modernity And Women”, Ekonomik Yaklaşım, vol.64, pp.73-91.

2005 yılı ve öncesine ait yazılar:

Demez G. (2005).  “Değişen Erkek İmgesi – Kabadayıdan Sanal Delikanlıya”, Babil Yayınları, İSTANBUL.

Demez G. (2004). “Yeni Türk Erkeği Nerede Ve Nasıl Yetişiyor”, Kültürel Üretim Alanları (Renkli Atlas), Türkoğlu N., Ed., Babil Yayınları, İstanbul, ss.175 – 191.

Adak N., Güçlü S. (2004). “Health Problems of Women in Antalya in Process of Urbanization”, in: Greek-Turkish Approaches:Re-defining the female identify, Kaia,Maria,Guy Berger, Eds., Arparos Yayınları, Atina, pp.129-149.

Adak N. (2003). “Yaşlıların Gayri Resmi Bakıcıları: Kadınlar”, Aile ve Toplum: Egitim Kültür ve Araştırma Dergisi, ss.81-89.

Adak N. (2002). “Kadın Ve Sağlık”, Sağlık ve Toplum, ss.15-21.

Adak N. (2002). “Sağlık Sosyolojisi Kadın ve Kentleşme”, Birey, İSTANBUL.

Yirmibeşoğlu Ş.G. (2001). “Advertisements: Rolling Wheels Pumping Out Sexuality And Motherhood To Reproduce Non-Reactionary Consumers”, Gazi İletişim Dergisi, vol.Kış, pp.25-47.

Kukulu K. (2000). “Hiv Pozitif Kadınların Gebelik Ve Doğum Sonu Dönemde Değerlendirilmesi”, HIV AIDS, cilt.3, ss.105-110.

Kukulu K. (1995).  “Kadın Sağlığına İlişkin Temel Kavramlar”, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Kukulu K, Ed., Sistem Ofset, ANKARA.

 

Misyon

Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet lisansüstü eğitiminin amacı, kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet konusunda uzmanlaşma sağlayarak, özgün bilimsel çalışma yapabilecek, kadın ve toplumsal cinsiyet kaynaklı sorunlara teorik ve pratik anlamda çözüm üretebilecek ve/veya istihdam edildiği alanda profesyonel bir yaklaşım ve öz güvenle konuyla ilgili çözümün bir parçası olacak profesyoneller yetiştirmektir.

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı Sekreterliği,
Edebiyat Fakültesi, Zemin Kat, Z 12 No'lu Oda, 07058, Kampüs/ANTALYA
Tel: +90 242 227 44 00 (dhl: 3331)
Tel: